Психолози и Терапевти

Психолози и Терапевти » Picture12

Калин Петков

Терапевт

Магистър
ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО – ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

ТРЕНЬОР ПО „КУДО“ – НСА „Васил Левски“

 • 2013 – 16.04.2019 – Ръководител на програма за психосоциална рехабилитация на лица с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на наркотични вещества ТО „НОВО НАЧАЛО“
 • 2015 – до сега – Ръководител на програма „ЖИВОТ БЕЗ ДРОГА“ за психосоциална рехабилитация на тийнейджъри, употребяващи психоактивни вещества.
 • 2016  СУ „Климент Охридски“ – департамент педагогика,  хоноруван преподавател, водещ практикуми по зависимости от ПАВ
 • 2017 – до сега – водещ обучение „РАБОТА С ДЕЦА В РИСК“
 • Член на Дружеството на психолозите в България от 2014 г.
  ISCO-2634-6001  психолог
  ISCO-2634-6002  клиничен психолог
  ISCO-2634-6003  психолог -психотерапевт
 • Фамилни констелации –  Фасилитатор.
 • Когнитивно поведенческа терапия – Консултант. 
 • Енергийна психология и психотерапия ТAT, BSFF, EFT, ЦИ ГУН  – Терапевт.  
 • Арт терапия – Дипломиран терапевт
 • Фото глас – Фасилитатор
 • Лидерство – EQUIP д-р Джон Максуел – водещ. 
 • Обучение за работа с ОХ Карти – Мориц Егетмейер;
 • Адаптивен мениджмънт;
 • Стил, етикет и поведение – Президентски клуб България;
 • Маркетинг и ПР на организацията.
Петя Радкова

Петя Радкова

Психолог-терапевт

Магистър Социално-юридическа психология към Софийски университет „Св. КлиментОхридски“

 1. Психология на агресивното поведение
 2. Юридическа психология
 3. Психологична работа с непълнолетни правонарушители
 4. Психология на девиантното поведение
 5. Социална психология
 • Консултант по Когнитивно- поведенческа психотерапия
 • Преминато базово и майсторско ниво по Позитивна психотерапия
 • Психодрама и социометрия – асистент
 • Умения за бързо и адекватно реагиране в кризисни ситуации
 • Медиаторски умения при разрешаване на междуличностни конфронтации
 • Умения в обучение на групи
 • Рехабилитация и социални услуги в общност на наркозависими
 • Изготвяне на индивидуален възпитателен план
 • Индивидуално консултиране
 • Групова работа /терапия/ – Изследване на груповата динамика, научаване на взаимопомощ и групова принадлежност

20.05.2016г. до 31.01.2018г., Национален център по наркомании – Старши експерт превенция и намаляване на вредите

 • Осъществява координация и методическо ръководство на дейностите свързани с превенцията на употреба на наркотични вещества и намаляване на вредите;
 • Разработва програми за превенция;
 • Осъществява мониторинг на програмите за превенция;
 • Дава съгласие за осъществяване на програми за намаляване на вредите от употреба;
 • Осъществява специализирано обучение на ръководители на програми и на работещи в областта на превенцията;